GEODEZJA
Nasi boscy geodeci, każdy im robotę zleci

Podział gruntu na mniejsze działki

Podział gruntu na mniejsze działki jest bez wątpienia bardziej opłacalny ze względu na możliwość pozyskania kilku inwestorów lub klientów indywidualnych na mniejsze obszary. Sprzedaż takiej działki w częściach pozwala zatem nie tylko na uzyskanie wyższej kwoty za grunt, ale także jej sprzedanie jest o wiele łatwiejsze ze względu na większą ilość potencjalnych nabywców.

Podział gruntu w praktyce

Przed złożeniem wniosku o podział nieruchomości we właściwym miejscowo urzędzie gminy należy sporządzić plan podziału na mapie zasadniczej. Taki wstępny plan może zostać sporządzony samodzielnie, jednak wymaga wytyczenia między innymi dróg dojazdowych do nieruchomości.

Wstępny plan powinien zawierać:

 1. wytyczenie granic nieruchomości, która ma zostać podzielona,
 2. oznaczenie nieruchomości po danych zawartych w ewidencji i księdze wieczystej,
 3. powinna być wskazana powierzchnia nieruchomości,
 4. wydzielone granice podziału, należy je nanieść kolorem czerwonym,
 5. plan powinien obejmować również wytyczenie dostępu do drogi publicznej od każdej nieruchomości powstałej w wyniku podziału.

Po sporządzeniu planu należy wystąpić do gminy, do wydziału geodezji i kartografii z wnioskiem o zaopiniowanie planu. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł własności, wypis z ewidencji gruntów i budynków, 3 egzemplarze projektu oraz kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Organ wydający zgodę musi zbadać cel podziału oraz plany wykorzystania powstałych w wyniku podziału nieruchomości. Decyzja zapada w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego. Można to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia.

Pozytywnie zaopiniowany samodzielny wstępny plan podziału stanowi podstawę do dalszego etapu, czyli sporządzenia właściwego planu podziału nieruchomości. Plan ten może wykonać jedynie geodeta z uprawnieniami do dokonywania rozgraniczeń i podziałów nieruchomości. Jego czynności polegają na: wytyczeniu granic, określeniu punktów granicznych, oznaczeniu podziału na odpowiedniej mapie. Cała dokumentacja powinna uzyskać klauzulę o zgodności ze sztuką opracowywania i przyjęciu do zasobu. Dopiero na tej podstawie można wydać decyzję o zatwierdzeniu projektu podziału.

Wniosek o podział nieruchomości należy następnie ponownie złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek powinien być zaopatrzony w szereg załączników:

 1. dokumenty stwierdzające tytuł własności,
 2. wstępny projekt podziału,
 3. dokumentację geodezyjną,
 4. wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
 5. decyzję o warunkach zabudowy,
 6. pozwolenie na dokonanie podziału wydane przez konserwatora zabytków, jeżeli nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków.

Jeżeli zabraknie któregoś z załączników, to osoba składająca dokumenty zostanie wezwana do uzupełnienia braków. Zgodnie z obowiązującym prawem jest 7 dni na uzupełnienie braków formalnych wniosku.

Zatwierdzenie podziału wiąże się z wyodrębnieniem poszczególnych działek oraz założeniem odrębnych ksiąg wieczystych. Ostateczna decyzja o zatwierdzeniu gruntu jest również podstawą do dokonania wpisów w katastrze nieruchomości oraz naniesienia zmian na gruncie.

img10


MASZ ZAMIAR BUDOWAĆ DOM, HALĘ, BASEN, DROGĘ?

Chcesz aby Twoja inwestycja została wykonana szybko i dokładnie? Skontaktuj się ze mną - Geodetą w Żywcu. Będę z Tobą przez cały czas realizacji inwestycji, tak by budowa przebiegła sprawnie i bez problemów inwestorskich.